1. Všeobecná ustanovení


1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě koreatape.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel), kterým je firma

Pobočka společnosti pro Českou republiku:

KoreaTape s.r.o.

IČO: 08197288, DIČ: CZ08197288

M.Vydrové 10
37001 České Budějovice

Fakturační adresa:
KoreaTape s.r.o.
M.Vydrové 10
37001 České Budějovice


Tel.:602408784
Mail.: vlk@koreatape.cz
Číslo účtu: Fio banka, a.s. č.ú: 2401856191/2010

a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého podnikání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zái. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platním a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.


1.2 Vymezení pojmů

1.2.1 Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

1.2.2 Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.2.3 Kupující - zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

1.2.4 Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

1.2.5 Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

1.2.6 Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

1.2.7 Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

1.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

2.1 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (více též v ujednání o právu prodávajícího odstoupit od smlouvy). Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

2.2 Způsoby plateb:

2.2.1 Bankovním převodem

3. Dodací podmínky

3.1 Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá).

3.2 Zásilková doprava PPL zajišťuje doručení objednaného zboží po celé ČR. Zboží vám bude doručeno nejpozději do 72 hodin  k vašemu domu od expedice. Běžný rozvozový čas u této dopravy jsou všední dny od 8 do 18 hodin.
Informace k doručení zásilky:  Dva pracovní dni před samotným doručením vašeho zboží obdržíte SMS nebo email s číslom zásilky. Předpokládaný čas doručení, případně změnit termín nebo místo doručení.
Cena této dopravy je 120 Kč. Při nákupu nad 3600 KČ je doprava zdarma.

3.3 Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo na emailu vlk@koreatape.cz

4.2 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzení zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzení poslední oddávky zbožíú. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě v předchozí větě.


4.2.1 Odešlete email (na vlk@koreatape.cz) s textem, ze kterého bude patrný Váš záměr jednostranně odstoupit od smlouvy.

4.2.2 Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu (M.Vydrové 10 České Budějovice 37001), nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

4.3 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme  převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy

4.4 Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

4.5 Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

4.6 Storno objednávky ze strany prodávajícího/dodavatele - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

4.6.1 Zboží se již nevyrábí nebo nedodává

4.6.2 Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

4.6.3 V případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 15 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

5. Odpovědnost za vady zboží, záruka, reklamace

5.1 Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

5.2 Není-li kupující spotřebitel, je důrazně doporučeno si prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

5.3 Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Na možnost vznést námitky k dodanému zboží při jeho převzetí je spotřebitel upozorněn zejména těmito obchodními podmínkami, má tak možnost ihned při převzetí zboží uplatnit rozpor s kupní smlouvou (viz ujednání obchodních podmínek o rozporu s kupní smlouvou).

5.4 Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

5.5 Spotřebitel při uplatnění záruky má:

5.5.1 Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.5.2 Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží     
5.6 Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

5.7 Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

5.7.1 O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

6. Ochrana osobních údajů

Firma KoreaTape,s.r.o., jako provozovatel serveru www.koreatape.cz, se zavazuje k níže uvedenému. Respektujeme Vaše soukromí a zaručuje, že všechna Vámi poskytnutá data bude používat pouze pro svou potřebu, s Vaším souhlasem, a že je v žádné podobě neposkytne třetí osobě s výjimkou případů dopravy výrobků na adresu kupujícího. Prohlašujeme, že dodržujeme ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Kupující má možnost svůj souhlas s používáním poskytnutých dat kdykoliv písemně odvolat.V takovém případě prodávající data o kupujícím odstraní.

Nasledujte nás na Facebooku