1 Odstoupení od smlouvy

1.1 Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo na emailu vlk@koreatape.cz

1.2 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzení zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzení poslední oddávky zbožíú. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě v předchozí větě.


1.2.1 Odešlete email (na vlk@koreatape.cz) s textem, ze kterého bude patrný Váš záměr jednostranně odstoupit od smlouvy.

1.2.2 Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu (M.Vydrové 10 České Budějovice 37001), nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

1.3 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme  převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy

1.4 Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

1.5 Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

1.6 Storno objednávky ze strany prodávajícího/dodavatele - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1.6.1 Zboží se již nevyrábí nebo nedodává

1.6.2 Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

1.6.3 V případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 15 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

2 Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Nasledujte nás na Facebooku